Πολιτική Απορρήτου

Γενικά
 • Οι παρακάτω όροι και συνθήκες αφορούν τις προσφορές που δίνονται από την Καλαντζής Φυτά (Πωλητής), τις συμφωνίες που γίνονται ανάμεσα στον Πωλητή και τον πελάτη (Αγοραστής), και την τήρηση αυτών των συμφωνιών.
 • Οποιεσδήποτε άλλες παροχές θα πρέπει να είναι ρητώς διατυπωμένες και γραπτώς συμφωνημένες και θα θεωρηθούν συμπλήρωμα και όχι αντικατάσταση αυτών των όρων.
 • Η παρούσα ιστοσελίδα (www.kalantzisplants.gr) διαχειρίζεται από την Καλαντζής Φυτά. Διαβάζοντας την ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που προβάλλονται σε αυτή συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους.
Χρήση της ιστοσελίδας και ιδιωτικό απόρρητο
 • Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται ως γενική ενημέρωση. Παρά το γεγονός ότι η Καλαντζής Φυτά προσπαθεί να ανανεώνει διαρκώς το προβαλλόμενο υλικό χρησιμοποιώντας πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών. Ούτε μπορεί η Καλαντζής Φυτά να εγγυηθεί για πιθανά λάθη ή δυσλειτουργίες που μπορεί να προκληθούν σε αυτή την ιστοσελίδα.
 • Η Καλαντζής Φυτά διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων αυτών της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων) των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα. Εκτός της εκτύπωσης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα για προσωπική χρήση μόνο, οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή, διανομή, χρήση ή δημοσίευσή μέρους ή ολόκληρης της ιστοσελίδας, χωρίς τη γραπτή άδεια της Καλαντζής Φυτά, απαγορεύεται. Υπερσύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα δεν επιτρέπονται χωρίς την άδεια της Καλαντζής Φυτά.

 

Διατύπωση ιδιωτικού απορρήτου
 • Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικό για την Καλαντζής Φυτά. Η εταιρία μπορεί να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες:
 • Πληροφορίες που εσείς παρέχετε για την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας (newsletters).
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες στέλνετε εσείς στην Καλαντζής Φυτά.
 • Η Καλαντζής Φυτά μπορεί να χρησιμοποιήσεις τις προσωπικές σας πληροφορίες για:
 • Να ενεργοποιήσει την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας
 • Να σας παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα που αγοράσατε
 • Να σας στείλει γραπτά έγγραφα, νέα και τιμολόγια
 • Να σας στείλει διαφημιστικά αρχεία ή έγγραφα
 • Η Καλαντζής Φυτά δεν θα αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κανέναν συντελεστή ή τρίτο παράγοντα.
 • Τα μηνύματα που στέλνετε στην Καλαντζής Φυτά μπορεί να παρεμποδιστούν ή να μεταχειριστούν από τρίτους παράγοντες. Για αυτό η Καλαντζής Φυτά σας συμβουλεύει να μη στέλνετε εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν επιθυμείτε να στείλετε τέτοιου είδους πληροφορίες, αναλαμβάνετε το ρίσκο αυτά τα μηνύματα να διαβαστούν από τρίτους παράγοντες.

 

 Προσφορές/Τιμές
 • Οι προσφορές που γίνονται, δε δεσμεύουν τον Πωλητή, εκτός και αν προσδιορίζουν σαφές χρονικό περιθώριο. Αν μια προσφορά γίνει δεκτή από τον Αγοραστή, ο Πωλητής μπορεί να ανακαλέσει την προσφορά εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της αποδοχής.
 • Οι τιμές καθορίζονται σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς. Βασίζονται στις υπάρχουσες τιμές στην αγορά, όπως αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση.
 • Όλες οι τιμές καθορίζονται από τον Πωλητή.
 • Όλες οι τιμές είναι χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
 • Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν εισαγωγικές δεσμεύσεις, άλλους φόρους ή χρεώσεις, κόστη για φυτό-υγειονομικό έλεγχο, κόστη για, συσκευασία, φόρτωση – εκφόρτωση, μεταφορά ή ασφάλιση.

 

Παράδοση, Μεταφορά και Συσκευασία
 • Ο Πωλητής πρέπει να παραδώσει τη συμφωνημένη ποσότητα, εκτός και αν κάποιο συμβάν ανωτέρας βίας προκαλέσει μείωση στην ποσότητα.
 • Η παράδοση θα είναι δωρεάν μόνο αν και στο βαθμό που αυτό έχει συμφωνηθεί και διατυπωθεί από τον πωλητή στο τιμολόγιο.
 • Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην αποστολή παραγγελίας αν ο Αγοραστής δεν έχει πληρώσει προηγούμενες οφειλές εντός του συμφωνημένου χρονικού περιθωρίου πληρωμής. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για πιθανές απώλειες που μπορεί να προκληθούν στον Αγοραστή από την μη παράδοση των προϊόντων σε αυτή την περίπτωση.
 • Αν ο Αγοραστής δεν παραλάβει τα προϊόντα στη συμφωνημένη ημερομηνία και τόπο, τότε ο Αγοραστής ευθύνεται για πιθανές απώλειες στην ποιότητα των προϊόντων λόγω αποθήκευσης.
 • Αν ο Αγοραστής δεν προσφέρει κάποιο μέσο μεταφοράς για τα προϊόντα, ο Αγοραστής θα επιλέξει τον πιο συνηθισμένο τρόπο μεταφοράς.
 • Το κόστος μεταφοράς θα χρεωθεί επιπρόσθετα στον Αγοραστή.
 • Στην περίπτωση μεταφοράς με μέσα του Πωλητή, ο Πωλητής ευθύνεται για όποιες ζημιές προκληθούν στα προϊόντα έως τη στιγμή της παράδοσής τους στον Αγοραστή.
 • Σε αντίθεση με τις παραδοχές στην παράγραφο 7, αν μεσολαβήσει μεταφορικός πράκτορας, ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για όποια ζημιά προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων έως τον μεταφορικό πράκτορα.
 • Αν ο Αγοραστής δεν επιστρέψει διαρκή αγαθά συσκευασίας (καρότσια φόρτωσης, κιβώτια κτλ.) ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το κόστος των αγαθών αυτών στον Αγοραστή και να διεκδικήσει από τον Αγοραστή όποια απώλεια προκύψει από τη συμπεριφορά αυτή.

 

Πληρωμή
 • Η Πληρωμή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επιλογές του Πωλητή:
 • Μετρητά κατά την παράδοση, ή
 • Εντός 45 ημερών από την έκδοση τιμολογίου.
 • Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αφαιρέσει μέρος της συμφωνηθείσης τιμής ή ποσού του τιμολογίου βασιζόμενος σε κάποιο παράπονο. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αναστείλει την πληρωμή βασιζόμενος σε κάποιο παράπονο σχετικά με την ποιότητα των παραδομένων προϊόντων.
 • Ο Αγοραστής ευθύνεται για την αθέτηση πληρωμής μετά το πέρας του συμφωνημένου χρόνου πληρωμής.
 • Αν ο Αγοραστής ευθύνεται για αθέτηση, ο Πωλητής μπορεί να διεκδικήσει απώλειες που υπέστη από την αθέτηση αυτή (όπως αλλαγές στις τιμές από τον αρχικά συμφωνημένο χρόνο πληρωμής).

 

Παράπονα
 • Παράπονα που αφορούν ορατές μειώσεις στην ποιότητα των παραδομένων προϊόντων, πρέπει να γίνονται γνωστά στον Πωλητή μέσω φαξ, email ή τηλεφώνου, αμέσως μετά την παρατήρησή τους και τουλάχιστον εντός 24 ωρών από την παράδοση. Έπειτα από ενημέρωση μέσω τηλεφώνου, ο Αγοραστής θα πρέπει να επιβεβαιώνει το παράπονο και εγγράφως εντός 2 εργάσιμων ημερών. Ο Αγοραστής ή παραλήπτης των προϊόντων, πρέπει επίσης να σημειώνει τα παράπονά στα έγγραφα μεταφοράς, ως απόδειξη πως το παράπονο υπήρχε από τη στιγμή της παράδοσης.
 • Παράπονα που αφορούν μη ορατές απώλειες στην ποιότητα κατά την παράδοση, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στον Πωλητή αμέσως μετά την παρατήρησή τους, αποστέλλοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός λογικού χρονικού διαστήματος, ώστε να μπορέσει ο Πωλητής να ερευνήσει τα πιθανά αίτια αλλά και να επισκεφτεί τα προβληματικά προϊόντα.
 • Ένα παράπονο θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει:
 • Μία αναλυτική και ακριβή περιγραφή των φαινομένων μείωσης της ποιότητας και
 • Μία δήλωση όλων των συμβάντων και γεγονότων που αποδεικνύουν ότι τα προβληματικά προϊόντα έχουν σταλεί από τον Πωλητή.
 • Παράπονα σχετικά με μέρος των προϊόντων, δεν επιτρέπουν στον Αγοραστή να απορρίψει ολόκληρη την παραγγελία.
 • Αν τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται παραπάνω έχουν λήξει, ο Αγοραστής θεωρείται πως αποδέχθηκε τα προϊόντα και το τιμολόγιο πώλησης. Ο Πωλητής δεν φέρει πλέον ευθύνη να χειριστεί οποιαδήποτε παράπονα διατυπωθούν εκτός των χρονικών ορίων.

 

Αλλαγές και Ενημέρωση
 • Η Καλαντζής Φυτά διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τις πληροφορίες που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένου και του κειμένου αυτού), χωρίς να παρέχει ενημέρωση για την αλλαγή αυτή. Προτείνεται στους χρήστες να συμβουλεύονται τακτικά την πολιτική απορρήτου για να μένουν ενημερωμένοι για σχετικές αλλαγές.
 • Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με την πολιτική απορρήτου, με την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών ή με τις μεθόδους εργασίας της Καλαντζής Φυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο:
 • info@kalantzisplants.gr (μέσω email)
 • Καλαντζής Φυτά, Άγιοι Σαράντα Μαραθώνα, Αττική, ΤΚ: 19007 (ταχυδρομείο)